ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Μεταξύ της Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΩΝ Ε.Π.Ε.» (εκμισθωτής) και του Μισθωτή (Ενοικιαστή, Πελάτη, Παραγωγού, Χρήστη μηχανημάτων) συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα κάτωθι:

  • Ο τιμοκατάλογος της εταιρείας είναι ετήσιος και ισχύει μέχρι την έκδοση του επόμενου, οι τιμές δε που αναγράφονται είναι ενοίκιο ανά ημέρα και δεν συμπεριλαμβάνουν οποιονδήποτε φόρο ή τέλος, καθώς και την αξία του Φ.Π.Α. 24%.
  • Το ποσό του ενοικίου δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση μέρος της αξίας αγοράς των ενοικιαζόμενων μηχανημάτων.
  • H χρέωση αφορά την ενοικίαση για παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού από την έδρα της εταιρίας μας. Στην αναγραφόμενη τιμή δεν περιλαμβάνονται μεταφορικά έξοδα .
  • Τα μισθωμένα μηχανήματα παραδίνονται με Δελτίο Αποστολής, σε εντεταλμένο τεχνικό ή μεταφορική εταιρεία σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, από την έδρα της εταιρείας κάθε εργάσιμη ημέρα Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8.00π.μ. έως τις 16.00 μ.μ. (Παρέχεται η δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής εκτός ωραρίου κατόπιν συνεννοήσεως).
  • Τα μισθωμένα μηχανήματα πρέπει να επιστρέφονται με Δελτίο Αποστολής (Επιστροφής) με ευθύνη του μισθωτή συνοδευόμενα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό στην έδρα της εταιρείας  μέχρι  τις  00 π.μ., κάθε εργάσιμης ημέρας.
  • Ο χρόνος ενοικίασης των  μηχανημάτων ορίζεται ανά  ημέρα και η χρέωση γίνεται βάσει των ημερών ενοικίασης, όπως προκύπτουν από τα Δελτία Αποστολής (Παραλαβής) και Επιστροφής, και έχουν ως εξής:
ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
Ενοικίαση μηχανημάτων για 1 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX1,00ήτοι 0% έκπτωση
Ενοικίαση μηχανημάτων για 2 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX1,60ήτοι 20% έκπτωση
Ενοικίαση μηχανημάτων για 3 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX2,25ήτοι 25% έκπτωση
Ενοικίαση μηχανημάτων για 4 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX2,80ήτοι 30% έκπτωση
Ενοικίαση μηχανημάτων για 5 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX3,25ήτοι 35% έκπτωση
Ενοικίαση μηχανημάτων για 6 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX3,60ήτοι 40% έκπτωση
Ενοικίαση μηχανημάτων για 7 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX3,85ήτοι 45% έκπτωση
Ενοικίαση μηχανημάτων για 15 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX4,50ήτοι 70% έκπτωση
Ενοικίαση μηχανημάτων για 30 ημέρα η χρέωσηΗμερήσια τιμή ΤιμοκαταλόγουX5,00ήτοι 83% έκπτωση

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

  • Ενοικίαση μηχανημάτων πέραν του μηνός, χρέωση με ειδική έκπτωση, κατόπιν ιδιαιτέρας συμφωνίας.
  • Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει παραληφθεί, έχει δε κοπεί και το  αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής και για λόγο ανωτέρας βίας πχ: ακυρωθεί η   χρήση   των μηχανημάτων, η χρέωση θα είναι 50% της ημερήσιας τιμής τιμοκαταλόγου.
  • Στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση του εξοπλισμού και η παραγγελία ακυρωθεί  για λόγο ανωτέρας βίας πχ:COVID 19 κλπ , θα επιστραφεί το 40% της προκαταβολής.

Προσφέρονται  ειδικές  τιμές  για  πακέτα   μηχανημάτων  μόνιμης  χρήσης  ή  μακροχρόνιας ενοικίασης!