ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Τα παραστατικά Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών εκδίδονται πάντα «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ» και η αποπληρωμή τους πιστοποιείται μόνο με έντυπη ενυπόγραφη απόδειξη της εταιρείας μας.
 • Η εξόφληση των Τιμολογίων γίνεται κατ’ επιλογή του μισθωτή ως εξής:
ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΞΤΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Μετρητοίς με την παραγγελία ή έγκριση της προσφοράς τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες20%
Μετρητοίς με την παραγγελία ή έγκριση της προσφοράς τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες15%
Μετρητοίς με την παραλαβή των μηχανημάτων10%
Μετρητοίς με την επιστροφή των μηχανημάτων5%
Με επιταγή ή συναλλαγματική 4 μηνών μετά την παραλαβή0%

 

 • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις ανωτέρω προσφερόμενες εκπτώσεις στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση του συμφωνηθέντος τρόπου πληρωμής και ανάλογα της συνολικής εικόνας συνεργασίας του πελάτη.
 • Η πολιτική των εκπτώσεων που ακολουθεί η Εταιρεία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών μας. Οι συνεργάτες μας, πρέπει να γνωρίζουν πάντα ότι πέρα από την συμφωνημένη πολιτική εκπτώσεων, μπορούν πάντα να υπολογίζουν σε επιπλέον υποστήριξη της εταιρείας για κάθε ειδική περίπτωση τυχόν προκύψει.
 • Ο μισθωτής δηλώνει ότι ο μίσθιος εξοπλισμός είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλος για την επαγγελματική χρήση για την οποία τον προορίζει. Ο έλεγχος της αρίστης λειτουργίας ή της καλής καταστάσεως των μηχανημάτων, η μεταφορά, η φόρτωση, η εκφόρτωση, η καλή χρήση αυτών από εξειδικευμένο προσωπικό, η εγκατάσταση, ο χειρισμός, η τήρηση κανόνων ασφαλείας, η ασφάλιση, κ.τ.λ., είναι ευθύνη και δαπάνη του μισθωτή.
 • Ο μισθωτής από την στιγμή που κάνει την παραλαβή των μηχανημάτων (βάσει του Δελτίου Παραγγελίας, και υπογράψει το Δελτίο Αποστολής (ο ίδιος ή εντεταλμένος εκπρόσωπός του*) δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους ενοικίασης, τις τιμές του επισυναπτόμενου τιμοκαταλόγου, των τρόπων χρέωσης, πληρωμής και συνεργασίας.
 • Ο μισθωτής έχει πλήρως και στο ακέραιο την αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία ή ατύχημα ή καταστροφή  ή  απώλεια  από οποιαδήποτε αιτία  (ακόμα και λόγω ανωτέρας βίας), οφείλει δε να ενημερώσει άμεσα τον εκμισθωτή.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με έξοδά του τα ενοικιαζόμενα μηχανήματα για ποσό ίσο προς την αξία τιμολογίων αγοράς των (κατά την παραλαβή αν ζητηθούν δίδονται πλήρη στοιχεία και όρια αξιώσεων ) κατά παντός κινδύνου (απώλειας, πυρκαγιάς, κλοπής, φθοράς) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, έπ’ ονόματι της εταιρείας ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΠΕ.
 • Στην περίπτωση μη ασφαλιστικής κάλυψης λόγω πλημμελούς ή μη προσήκουσας ή ελλιπούς ή μη επαρκούς, για οποιοδήποτε λόγο, ασφάλισης του εξοπλισμού, τότε την αποζημίωση από την επέλευση οποιουδήποτε κινδύνου, αναλαμβάνει ρητά ο Μισθωτής, ευθυνόμενος ταυτόχρονα και για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία επήλθε εις βάρος του Εκμισθωτή  (εκτιμώμενη από πραγματογνώμονα κοινής αποδοχής) .

           *Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης των μηχανημάτων από την εταιρεία μας με extra χρέωση αν αυτό δηλωθεί εγγράφως πριν την παραλαβή των μηχανημάτων.

 • Όλα τα αναλώσιμα που αφορούν τη λειτουργία των μηχανημάτων, επιβαρύνουν τον μισθωτή.

           **πχ: καμένες λάμπες, τα καύσιμα (πετρέλαια, βενζίνες) και γενικά τα αναλώσιμα λάδια ζελατίνες κ.τ.λ., χρεώνονται  αμέσως κατά την επιστροφή των μηχανημάτων στην έδρα της εταιρείας του εκμισθωτή.

 • Ο εκμισθωτής, δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη για την καταλληλόλητα του μίσθιου, για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα από την μεταφορά ή την χρήση των μηχανημάτων και δεν αναγνωρίζει καμία υλική ή άλλη απαίτηση από τον μισθωτή ή τρίτο πρόσωπο.
 • Η εταιρεία μας τηρεί τους ανωτέρω όρους, εφόσον έχει υπογραφεί και αποσταλεί με email ή φαξ από τον μισθωτή η επιβεβαίωση της αποδοχής της προσφοράς και των γενικών όρων ενοικιάσεως κι έχει οριστεί εντεταλμένος τεχνικός ή μεταφορική εταιρεία για την εκάστοτε παραλαβή.

Πρόθυμοι για κάθε συνεργασία,

Ο  Ε κ μ ι σ θ ω τ ή ς

 ΜΑΚΕΔΩΝ Ε.Π.Ε.

ΜΑΚΕΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο  Μ ι σ θ ω τ ή ς